22-TA-454
Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana mājsaimniecībās – atbalsts atjaunojamo energoresursu izmantošanai" nolikums.

I.Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta (turpmāk – finanšu instruments) finansēto projektu atklāta konkursa "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana mājsaimniecībās – atbalsts atjaunojamo energoresursu izmantošanai" (turpmāk – konkurss) nolikumu, projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijus, projektu iesniegumu iesniegšanas, vērtēšanas, apstiprināšanas un finansējuma piešķiršanas kārtību, kā arī projektu īstenošanas, pārskatu iesniegšanas un pārbaudes kārtību.

2. Konkursa mērķis ir siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana un energoefektivitātes uzlabošana mājsaimniecībās, atbalstot siltumenerģijas vai elektroenerģijas ražošanas iekārtu iegādi uzstādīšanai dzīvojamās mājās, lai nodrošinātu siltumenerģijas vai elektroenerģijas ražošanu un piegādi mājsaimniecības vajadzībām, vai mājsaimniecību pieslēgumu izveidošanu centralizētajai siltumapgādes sistēmai.

3. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk – ministrija) ar līgumu deleģē valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Vides investīciju fonds" (turpmāk – Vides investīciju fonds) pienākumu pieņemt un vērtēt projektu iesniegumus, pieņemt lēmumus par finanšu instrumenta finansējuma (turpmāk – atbalsts) piešķiršanu vai par atbalsta piešķiršanas atteikumu, līgumu par projekta īstenošanu (turpmāk – projekta līgums) sagatavošanu, noslēgšanu, grozīšanu un izbeigšanu, pārbaudīt pārskatus, veikt projektu uzraudzību monitoringa perioda ietvaros, kā arī atgūt projektiem izmaksāto atbalstu, kas atzīts par neattiecināmiem. Attiecībā uz šajā punktā minēto pārvaldes uzdevumu izpildi Vides investīciju fonds ir ministrijas pārraudzībā.

4. Konkursa ietvaros pieejamais kopējais atbalsts ir 20 000 000 euro.

5. Konkursa ietvaros aktivitātes, kas iekļautas apstiprinātajos projekta iesniegumos, īsteno līdz brīdim, kamēr beidzas šo noteikumu 4. punktā minētais atbalsts, bet ne ilgāk kā līdz 2023. gada 31. decembrim.

6. Projektu īsteno Latvijas Republikas teritorijā.

7. Atbalsts konkursa ietvaros tiek sniegts granta (finansējuma daļa, kas tiek maksāta no finanšu instrumenta) – vienreizēja maksājuma – veidā.


II.Prasības projekta iesniedzējam


8. Projekta iesniedzējs ir fiziska persona – Latvijas Republikas pastāvīgais iedzīvotājs, kurai zemesgrāmatā nostiprinātas īpašuma tiesības uz dzīvojamo māju vai tās daļu un kura iesniedz projekta iesniegumu, lai saņemtu atbalstu par īstenotu vienu vai vairākām šo noteikumu 16. punktā minētajām aktivitātēm.

9. Konkursa ietvaros atbalstu piešķir, ievērojot šādus nosacījumus:

     9.1.1. viena dzīvokļa mājas (būves kods 1110);

     9.1.2. dārza mājas ar kopējo platību līdz 40 m2 (ieskaitot) (būves kods 11100101);

     9.1.3. individuālās dzīvojamās mājas un vasarnīcas ar koka ārsienām un dārza mājas ar kopējo platību, lielāku par 40 m2 (būves kods 11100102);

     9.1.4. individuālās dzīvojamās mājas un vasarnīcas ar mūra vai mūra–koka ārsienām (būves kods 11100103);

     9.1.5. divu dzīvokļu mājas (būves kods 112101);

     9.1.6. dvīņu, rindu un atsevišķu divu dzīvokļu mājas (būves kods 11210101);

9.2. dzīvojamā māja ir nodota ekspluatācijā līdz projekta iesnieguma iesniegšanas dienai Vides investīciju fondā, ko apliecina ieraksts zemesgrāmatā;

9.3. dzīvojamā mājā netiek veikta saimnieciskā darbība;

9.4. dzīvojamā mājā vismaz 80 % no gadā saražotās elektroenerģijas tiek izmantota dzīvojamā mājā dzīvojošo iedzīvotāju (pašpatēriņa) vajadzībām, ja projekta iesniedzējs pēc šo noteikumu 16.2. apakšpunktā minēto iekārtu uzstādīšanas neizmanto neto norēķinu sistēmu atbalstoši Elektroenerģijas tirgus likumā noteiktajam un par nodoto elektroenerģiju saņem atlīdzību;

9.5. dzīvojamās mājas pieslēgumā atļautā elektroenerģijas ražošanas jauda nepārsniedz 50% no pieslēgumā atļautās maksimālās patēriņa slodzes, ja šo noteikumu 16.2. apakšpunktā minētās iekārtas tiek uzstādītas dzīvojamā mājā ar pieslēgumu elektroenerģijas sistēmai;

9.6. projekta iesniedzējs ir piesaistījis vai izmantojis savu finansējumu, lai dzīvojamās mājas ietvaros veiktu:

     9.6.1. inženiersistēmu atjaunošanu, pārbūvi vai izveidi;

     9.6.2. ūdens sildīšanas iekārtas iegādi un uzstādīšanu;

     9.6.3. jaunu atjaunojamos energoresursus izmantojošu siltumenerģijas vai elektroenerģijas ražošanas iekārtu iegādi un uzstādīšanu;

     9.6.4. pieslēguma centralizētās siltumapgādes sistēmai projektēšanu un siltummezgla izveidi.

10. Konkursa ietvaros projekta iesniedzējs var iesniegt ne vairāk kā vienu projekta iesniegumu par fiziskās personas īpašumā vai kopīpašumā esošu vienu dzīvojamo māju.

11. Projekta iesniedzējs konkursa ietvaros var pretendēt uz atbalsta saņemšanu, ja:

     11.1. dzīvojamās mājas īpašniekam vai divu dzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļa īpašniekam un (ja attiecināms) arī citiem kopīpašniekiem, ir zemesgrāmatā nostiprinātas īpašuma tiesības uz attiecīgo dzīvojamo māju vai dzīvokli;

     11.2. dzīvojamā māja atbilst šo noteikumu 9. punktā minētajām prasībām;

     11.3. projekta iesniedzējs ir veicis siltumenerģijas vai elektroenerģijas ražošanas iekārtu iegādi un uzstādīšanu pēc šo noteikumu spēkā stāšanās;

     11.4. projekta iesniedzējs līdz siltumenerģijas vai elektroenerģijas ražošanas iekārtas uzstādīšanai, vai pieslēguma centralizētās siltumapgādes sistēmai izveidei ir saņēmis visas vides aizsardzības, tai skaitā pašvaldību saistošo noteikumu par gaisa piesārņojuma mazināšanu, vai būvniecības jomu reglamentējošos normatīvajos aktos noteiktās atļaujas un dokumentus, kas nepieciešami, lai uzsāktu siltumenerģijas vai elektroenerģijas ražošanas iekārtas būvniecību vai uzstādīšanu, vai pieslēgšanos centralizētai siltumapgādes sistēmai (ja attiecināms).

12. Projekta iesniedzējs konkursa ietvaros nevar pretendēt uz atbalsta saņemšanu, ja:

12.1. projekta iesniedzējam vai dzīvojamās mājas īpašniekam projekta iesnieguma iesniegšanas termiņam tuvākajā dienā, kurā pieejama Valsts ieņēmumu dienesta informācija par nodokļu parādiem, ir nodokļu parādi, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 euro;

12.2. projekta iesniedzējs vai dzīvojamās mājas īpašnieks projekta iesnieguma vērtēšanas gaitā centies prettiesiski iegūt vai ir ieguvis savā rīcībā ierobežotas pieejamības informāciju vai centies prettiesiski ietekmēt vai ir ietekmējis projektu iesniegumu vērtēšanu, tai skaitā Vides investīciju fondu vai citu projektu konkursa vērtēšanā iesaistītu amatpersonu vai ekspertu;

12.3. projekta iesniedzējam vai dzīvojamās mājas īpašniekam ar tiesas spriedumu pasludināts maksātnespējas process vai ar tiesas nolēmumu ir pasludināts maksātnespējas process;

12.4. pret projekta iesniedzēju vai dzīvojamās mājas īpašnieku ir noteiktas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts sankcijas;

12.5. projekta iesniedzējs vai dzīvojamās mājas īpašnieks, ar tādu prokurora priekšrakstu par sodu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīta par vainīgu vai tai ir piemērots piespiedu ietekmēšanas līdzeklis jebkurā no šādiem noziedzīgiem nodarījumiem:

12.5.1. kukuļņemšana, kukuļdošana, kukuļa piesavināšanās, starpniecība kukuļošanā, neatļauta labuma pieņemšana, komerciāla uzpirkšana, neatļauta piedalīšanās mantiskos darījumos, prettiesiska labuma pieprasīšana, pieņemšana un došana vai tirgošanās ar ietekmi;

12.5.2. krāpšana, piesavināšanās vai noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana;

12.5.3. izvairīšanās no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu samaksas;

12.5.4. proliferācijas finansēšana, terorisms, terorisma finansēšana, aicinājums uz terorismu, terorisma draudi vai personas vervēšana un apmācība terora aktu veikšanai;

12.6. projekta iesniedzējs vai dzīvojamās mājas īpašnieks ir reģistrēts kā parādnieks uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijas iesniedzēju un parādnieku reģistrā.

13. Par šo noteikumu 12.5. apakšpunktā minētajiem faktiem Vides investīciju fonds informāciju iegūst no Iekšlietu ministrijas Informācijas centra pārziņā esošās valsts informācijas sistēmas "Sodu reģistrs".

III.Atbalsta apmēra noteikšana

14. Konkursa ietvaros vienam projektam pieejamais maksimālais atbalsts ir 15 000 euro. Atbalstu dzīvojamai mājai piešķir vienu reizi.

15. Konkursa ietvaros maksimāli pieļaujamā atbalsta intensitāte nepārsniedz 70 % no siltumenerģijas vai elektroenerģijas ražošanas iekārtas iegādes vai mājsaimniecības pieslēguma centralizētajai siltumapgādes sistēmai projektēšanas un siltummezgla izveides izmaksām, nepārsniedzot šo noteikumu 1. pielikumā noteikto atbalsta apjomu atkarībā no konkrētas atjaunojamo energoresursu iekārtas un tās parametriem.


IV.Konkursa ietvaros atbalstāmās aktivitātes un attiecināmās izmaksas

16. Konkursa ietvaros atbalstāmas ir šādas projekta aktivitātes:

16.1. esoša fosilos energoresursus izmantojoša apkures katla nomaiņa pret jaunu siltumenerģijas ražošanas iekārtu:

16.1.1. koksnes biomasas katla, kas piemērots granulu kurināmajam, ar kopējo uzstādīto jaudu līdz 50 kW (ieskaitot) iegāde;

16.1.2. saules kolektoru sistēmas ar akumulācijas tvertnes tilpumu līdz 300 l iegāde;

16.1.3. siltumsūkņa (gaiss, ūdens, zeme) ar kopējo uzstādīto jaudu līdz 50 kW (ieskaitot) iegāde;

16.2. jaunu elektroenerģijas ražošanas iekārtu iegāde:

16.2.1. saules elektrostacijas, ietverot saules paneļus un invertoru, ar kopējo uzstādīto jaudu līdz 11,1 kW (ieskaitot) ar un bez pieslēguma kopējam elektroapgādes tīklam;

16.2.2. vēja elektrostacijas, ietverot vēja ģeneratoru un invertoru, ar kopējo uzstādīto jaudu līdz 11,1 kW (ieskaitot) ar un bez pieslēguma kopējam elektroapgādes tīklam;

16.3. vairāku šo noteikumu 16.1. un 16.2. apakšpunktā minēto iekārtu iegāde;

16.4. mājsaimniecības pieslēguma centralizētajai siltumapgādes sistēmai projektēšana un siltummezgla izveide.

17. Konkursa ietvaros atbalsts netiek piešķirts šo noteikumu 16.1. apakšpunktā minētajām iekārtām, ja dzīvojamā māja pēdējo trīs gadu laikā ir atslēgta no centralizētās siltumapgādes sistēmas.

18. Šo noteikumu 16.1.1. apakšpunktā minētajam koksnes biomasas katlam, kas piemērots granulu kurināmajam, jāatbilst šādām prasībām:

18.1. Komisijas 2015. gada 28. aprīļa Regulas (ES) 2015/1189, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/125/EK īsteno attiecībā uz ekodizaina prasībām cietā kurināmā katliem prasībām attiecībā uz pieļaujamajām gaisu piesārņojošo vielu emisijām;

18.2. Komisijas 2015. gada 27. aprīļa Deleģētajā regulā (ES) 2015/1187, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2010/30/ES papildina attiecībā uz cietā kurināmā katlu un cietā kurināmā katla, papildu sildītāju, temperatūras regulatoru un saules enerģijas iekārtu komplektu energomarķējumu minētajai energoefektivitātes klasei A+++.

19. Konkursa ietvaros ir attiecināmas šādas izmaksas:

19.1. šo noteikumu 16.1., 16.2. un 16.3. apakšpunktā minēto iekārtu iegādes izmaksas, ja tās iegādātas no komersantiem, kas reģistrēti Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā;

19.2. šo noteikumu 16.4. apakšpunktā minētā siltumapgādes veida projektēšanas un pieslēguma izveides izmaksas, ja to veic komersanti, kas reģistrēti Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā.

19.3. izmaksas, kas nepārsniedz šo noteikumu 15. punktā minēto maksimāli pieļaujamo atbalsta intensitāti un šo noteikumu 1. pielikumā noteikto atbalsta apjomu atkarībā no konkrētas atjaunojamo energoresursu iekārtas un tās parametriem;

19.4. izmaksas, kas radušās pēc šo noteikumu spēkā stāšanās dienas, taču ne vēlāk kā līdz šo noteikumu 5. punktā norādītajam konkursa īstenošanas termiņa beigām.

20. Projekta iesniedzējs nodrošina projekta ietvaros sasniegto rezultātu, tai skaitā iegādāto siltumenerģijas vai elektroenerģijas ražošanas iekārtu uzturēšanu un lietošanu atbilstoši projekta mērķim vismaz piecus gadus pēc Vides investīciju fonda izveidotās projektu iesniegumu vērtēšanas komisijas (turpmāk – komisija) lēmuma par projekta iesnieguma apstiprināšanu pieņemšanas. Nav pieļaujama uzstādītās siltumenerģijas vai elektroenerģijas ražošanas iekārtas demontāža pirms šajā punktā noteiktā termiņa, bet, saskaņojot ar Vides investīciju fondu, ir atļauta tās uzlabošana, lai paaugstinātu iekārtas efektivitāti.

V.Konkursa izsludināšanas kārtība

21. Vides investīciju fonds konkursu izsludina 10 darbdienu laikā pēc šo noteikumu stāšanās spēkā.

22. Vides investīciju fonds izsludina konkursu, ievietojot sludinājumu oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un Vides investīciju fonda tīmekļvietnē. Sludinājumā norāda konkursa nosaukumu, konkursam pieejamo atbalsta apmēru un elektroniskā pasta adresi, uz kuru nosūtāmi projektu iesniegumi un kur iegūstama papildinformācija par konkursa nosacījumiem.

23. Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš ir līdz brīdim, kamēr beidzas šo noteikumu 4. punktā minētais finansējums, bet ne ilgāk kā līdz 2023. gada 31. decembrim.

VI.Projekta iesnieguma saturs un iesniegšana

24. Lai piedalītos konkursā, projekta iesniedzējs aizpilda un elektroniska dokumenta veidā, kas sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, iesniedz Vides investīciju fondā projekta iesnieguma veidlapu, kas noteikta šo noteikumu 2. pielikumā un papildus iesniedzamos dokumentus:

24.1. ja projekta iesniegumu iesniedz projekta iesniedzēja pilnvarotā persona, pilnvara vai cits dokuments, kas apliecina pilnvarojumu par tiesībām pārstāvēt projekta iesniedzēju konkursā un veikt visas darbības, kas nepieciešamas projekta iesniedzēja pienākumu atbilstošai izpildei saskaņā ar šiem noteikumiem;

24.2. iekārtas uzstādītāja sastādīts un projekta iesniedzēja parakstīts pieņemšanas-nodošanas akts, kas apliecina šo noteikumu 16.1., 16.2. un 16.3. apakšpunktā minēto prasību izpildi par uzstādīto siltumenerģijas vai elektroenerģijas ražošanas iekārtu, tai skaitā ietverti veiktie darbi, uzstādītās siltumenerģijas vai elektroenerģijas ražošanas iekārtas parametri, apliecināta iekārtu kopuma ieregulēšana un projekta iesniedzēja instruktāžas veikšana (ja attiecināms);

24.3.centralizētās siltumapgādes sistēmas siltummezgla un pieslēguma izveidotāja sastādīts un projekta iesniedzēja parakstīts pieņemšanas-nodošanas akts, kas apliecina šo noteikumu 16.4. apakšpunktā minēto prasību izpildi (ja attiecināms);

24.4. dokumenti, kas apliecina kopējo kurināmā (energoresursu) vai elektroenerģijas patēriņu par pēdējo 12 mēnešu periodu;

24.5. siltumenerģijas vai elektroenerģijas ražošanas iekārtas uzstādīšanas vietas vai vietu, vai pieslēguma centralizētās siltumapgādes sistēmai vietas fotofiksācija, tai skaitā uzstādītās iekārtas tehnisko rādītāju vai uzstādītās iekārtas modeļa koda fotofiksācija;

24.6. kases čeka kopija vai cits iekārtas pirkuma maksas samaksu apliecinošs dokuments par siltumenerģijas vai elektroenerģijas ražošanas iekārtas iegādi (ja attiecināms);

24.7. ja siltumenerģijas vai elektroenerģijas ražošanas iekārtas iegādei slēgts nomaksas pirkuma līgums – kases čeka kopija vai cits pirkuma maksas daļas, tai skaitā avansa maksājuma, samaksu apliecinošs dokuments un nomaksas pirkuma līguma kopija;

24.8. kases čeka kopija vai cits samaksu apliecinošs dokuments par pieslēguma centralizētās siltumapgādes sistēmai projektēšanu un siltummezgla izveidi (ja attiecināms);

24.9. ražotāja apliecinājums par koksnes biomasas katla, kas piemērots granulu kurināmajam, atbilstību ekodizaina prasībām attiecībā uz pieļaujamajām emisijām un atbilstību noteiktajai energoefektivitātes klasei, atbilstoši šo noteikumu 18. punktā noteiktajam (ja attiecināms);

24.10. ja ēka ir valsts aizsargājamais kultūras piemineklis vai tā daļa, Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes atzinums par projektā īstenoto aktivitāšu atbilstību kultūras pieminekļu aizsardzības prasībām;

24.11. dokuments, kas apliecina atslēgšanos no dabasgāzes izmantošanas apkurei pieslēguma (ja attiecināms);

24.12. līguma par mājsaimniecības pieslēgumu centralizētai siltumapgādes sistēmai kopija (ja attiecināms);

24.13. elektroenerģijas sadales sistēmas operatora izsniegtās atļaujas kopija par elektroenerģijas ražošanas iekārtas pieslēgšanu sistēmai vai elektroenerģijas ražošanas jaudas palielināšanu, ja iekārta tiek uzstādīta dzīvojamā mājā ar pieslēgumu elektroenerģijas sistēmai (ja attiecināms);

24.14. notariāli apliecināta vai ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu, parakstīta citu īpašnieku piekrišana par projekta iesniedzēja plānotajām konkursa ietvaros atbalstāmajām aktivitātēm kopīpašumā, ja projekts tiek īstenots dzīvojamā mājā, kas ir kopīpašums un pieder diviem vai vairāk īpašniekiem, no kuriem viens ir projekta iesniedzējs;

24.14. citi dokumenti.

25. Projekta iesniedzējs, sagatavojot projekta iesniegumu, ievēro šādus nosacījumus:

25.1. projekta iesniegumu sagatavo un noformē atbilstoši normatīvajiem aktiem par dokumentu izstrādāšanu un noformēšanu;

25.2. projekta iesnieguma veidlapu sagatavo datorrakstā latviešu valodā;

25.3. projekta iesniegumu noformē atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu izstrādāšanu, noformēšanu, glabāšanu un apriti;

25.4. projekta iesnieguma veidlapu sagatavo DOC, DOCX vai PDF formātā;

25.5. visos aprēķinos izmantotā naudas vienība ir euro;

25.6. projekta iesnieguma veidlapu paraksta projekta iesniedzējs ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu, papildus iesniedzamo dokumentu oriģinālus paraksta katru atsevišķi ar autora drošu elektronisko parakstu un apliecina ar laika zīmogu pirms projektu iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām. Ja papildus iesniedzamie dokumenti ir dokumentu kopijas, tos apliecina ar projekta iesniedzēja drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu pirms projektu iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektroniskajiem dokumentiem un dokumentu juridisko spēku.

26. Vides investīciju fonds reģistrē saņemtos projektu iesniegumus un piešķir tiem identifikācijas numurus.

27. Vides investīciju fonds izskata tikai tos projektu iesniegumus, kuri Vides investīciju fondā iesniegti atbilstoši šo noteikumu ​23. punktam.

28. Ja Vides investīciju fonds projekta iesniegumu saņem pēc projektu iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām vai pēc brīža, kad ir beidzies šo noteikumu 4. punktā minētais atbalsts, tas netiek vērtēts un Vides investīciju fonds rakstiski informē projekta iesniedzēju par atteikumu.

VII.Projekta iesnieguma vērtēšana un lēmuma pieņemšana par atbalsta piešķiršanu

29. Projektu iesniegumu izskatīšanu, vērtēšanu un lēmumu pieņemšanu par projektu iesniegumu apstiprināšanu, precizēšanu vai noraidīšanu nodrošina komisija ne mazāk kā trīs cilvēku sastāvā.

30. Projektu iesniegumu vērtēšanu veic atbilstoši precizējamiem un neprecizējamiem administratīvās vērtēšanas kritērijiem, kas noteikti šo noteikumu 3. pielikumā. Atbilstību administratīvās vērtēšanas kritērijiem vērtē ar "Jā" vai "Nē", vai "NA" ("Jā" – atbilst, "Nē" – neatbilst, "NA" – nav attiecināms) šādā secībā:

30.1. ja tiek konstatēta neatbilstība vienam vai vairākiem šo noteikumu 3. pielikumā minētajiem precizējamiem vērtēšanas kritērijiem, tai skaitā arī aritmētiskas kļūdas, komisija rakstiski informē projekta iesniedzēju par konstatētajām neatbilstībām un aicina precizēt projekta iesniegumu 10 darbdienu laikā no dienas, kad saņemta komisijas informācija par projekta iesnieguma neatbilstību precizējamiem vērtēšanas kritērijiem;

30.2. ja tiek konstatēta neatbilstība vienam vai vairākiem šo noteikumu 3. pielikuma neprecizējamiem vērtēšanas kritērijiem, komisija pieņem lēmumu par projekta iesnieguma noraidīšanu.

31. Ja projekta iesniedzējs šo noteikumu 30.1. apakšpunktā minētajā termiņā iesniedz precizētu projekta iesniegumu, to vērtē atkārtoti atbilstoši administratīvās vērtēšanas kritērijiem, nosakot, vai projekta iesniegums atbilst noteiktajām prasībām.

32. Ja projekta iesniedzējs šo noteikumu 30.1. apakšpunktā minētajā termiņā neiesniedz precizētu projekta iesniegumu vai ja pēc atkārtotas vērtēšanas projekta iesniegums neatbilst vienam vai vairākiem administratīvās vērtēšanas kritērijiem, komisija pieņem lēmumu par projekta iesnieguma noraidīšanu.

33. Komisija, ja nepieciešams, pieaicinot neatkarīgus ekspertus, pārbauda projekta iesniegumā norādītās informācijas atbilstību projektā īstenotajām aktivitātēm un iesniegtajai tehniskajai informācijai. Pārbaudes ietvaros komisija vai tās pieaicinātie eksperti, ja nepieciešams, apseko projekta īstenošanas vietu – nekustamo īpašumu, kurā īstenotas projekta aktivitātes –, kā arī pārbauda citu projekta iesniegumā norādīto informāciju. Projekta iesniedzēja pienākums ir nodrošināt piekļuvi ēkām un dokumentiem pārbaudes veikšanai.

34. Ja pārbaudes laikā tiek konstatēts, ka projekta iesniedzējs projekta iesniegumā vai tā pielikumos ir sniedzis nepatiesu informāciju, komisija pieņem lēmumu par projekta iesnieguma noraidīšanu.

35. Komisija pirms lēmuma par projekta iesnieguma apstiprināšanu pieņemšanas pārbauda vai projekta iesniegumā norādītajā dzīvojamā mājā netiek plānots īstenot aktivitātes attiecībā uz to pašu siltumenerģijas vai elektroenerģijas ražošanas iekārtu iegādi vai pieslēgumu centralizētajai siltumapgādes sistēmai, kas ir finansētas citu atbalsta programmu ietvaros.

36. Lai nodrošinātu informāciju par šo noteikumu 35. punkta nosacījuma izpildi, Vides investīciju fonds par projekta iesniedzēju un tā plānotajām darbībām šo noteikumu ietvaros var sniegt informāciju citām institūcijām.

37. Ja komisija atbilstoši šo noteikumu 35. punktam konstatē, ka projekta iesniegumā norādītajā dzīvojamā mājā tiek plānots īstenot aktivitātes attiecībā uz siltumenerģijas vai elektroenerģijas ražošanas iekārtu iegādi vai pieslēgumu centralizētajai siltumapgādes sistēmai, kas ir finansētas citu atbalsta programmu ietvaros, komisija pieņem lēmumu par projekta iesnieguma noraidīšanu.

38. Komisija pieņem lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, ja projekta iesniegums atbilst visiem administratīvās vērtēšanas kritērijiem.

39. Komisijas lēmumu var apstrīdēt Vides investīciju fonda valdes priekšsēdētājam. Vides investīciju fonda valdes priekšsēdētāja lēmumu var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.


VIII.Projekta līguma noslēgšanas un projekta īstenošanas nosacījumi

40. Vides investīciju fonds un projekta iesniedzējs (turpmāk – atbalsta saņēmējs) projekta līgumu paraksta 20 darbdienu laikā pēc dienas, kad pieņemts komisijas lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

41. Ja atbalsta saņēmējs nenoslēdz projekta līgumu šo noteikumu 40. punktā minētajā termiņā, tas zaudē tiesības slēgt projekta līgumu.

42. Vides investīciju fonds sagatavo projekta līgumu un publicē tā paraugu Vides investīciju fonda tīmekļvietnē. Projekta līgumā ietver:

42.1. Vides investīciju fonda rekvizītus;

42.2. atbalsta saņēmēja rekvizītus;

42.3. līguma darbības termiņu;

42.4. atbalsta saņēmēja tiesības un pienākumus;

42.5. Vides investīciju fonda tiesības un pienākumus;

42.6. strīdu izskatīšanas kārtību;

42.7. līgumsodus;

42.8. monitoringa pārskata veidlapu;

42.9. personas datu apstrādes nosacījumus;

42.10. citus nosacījumus, kas nepieciešami projekta īstenošanai.

43. Projekta līguma neatņemama sastāvdaļa ir projekta iesniegums

44. Ja pēc projekta līguma noslēgšanas tajā nepieciešams izdarīt grozījumus, atbalsta saņēmējs iesniedz Vides investīciju fondā pieprasījumu par projekta līgumā nepieciešamajiem grozījumiem, pamatojot to nepieciešamību. Vides investīciju fonds 20 darbdienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas izvērtē grozījumu nepieciešamību un sniedz atbildi atbalsta saņēmējam.

45. Ja pēc projekta līguma noslēgšanas tajā nepieciešams izdarīt grozījumus un grozījumu ierosinātājs ir Vides investīciju fonds, tas nosūta atbalsta saņēmējam sagatavotos projekta līguma grozījumus, kā arī pamato grozījumu nepieciešamību. Atbalsta saņēmējs 10 darbdienu laikā pēc projekta līguma grozījumu saņemšanas izvērtē tos un sniedz atbildi Vides investīciju fondam.

46. Ja grozījumi projekta līgumā nepieciešami, jo mainījušies atbalsta saņēmēja dati (kontaktinformācija vai bankas rekvizīti), Vides investīciju fonds piecu darbdienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas no atbalsta saņēmēja sagatavo atbilstošus grozījumus projekta līgumā.


IX.Atbalsta saņēmēja pieejamie maksājumi un maksājumu kārtība


47. Atbalsta saņēmējs veic visus ar projekta aktivitāšu īstenošanu saistītos maksājumus no piesaistītiem vai pašu līdzekļiem.

48. Atbalsta saņēmējs var saņemt atbalstu, ja ar Vides investīciju fondu ir noslēgts projekta līgums.

49. Vides investīciju fonds piecu darbdienu laikā pēc projekta līguma parakstīšanas, sagatavo lēmumu par atbalsta izmaksu un nosūta to ministrijai un atbalsta saņēmējam.

50. Ministrija, pamatojoties uz šo noteikumu 49. punktā minēto lēmumu, septiņu darbdienu laikā pēc tā saņemšanas pārskaita atbalsta summu atbalsta saņēmējam.

51. Vides investīciju fonds veic regulāru atbalsta atlikuma uzskaiti un ne retāk kā vienu reizi nedēļā atjauno informāciju Vides investīciju fonda tīmekļvietnē.


X.Atbalsta saņēmēja pienākumi un atbildība par projekta rezultātiem52. Vismaz piecus gadus pēc projekta līguma parakstīšanas atbalsta saņēmējs nodrošina šādu nosacījumu izpildi:

52.1. projekta līgumā iekļauto iekārtu ekspluatāciju un sasaisti ar īpašumu kā neatņemamu tā sastāvdaļu;

52.2 vismaz 80% no gadā saražotās elektroenerģijas, kas saražota ar projekta līgumā iekļautajām iekārtām, tiks izmantota mājsaimniecības pašpatēriņa vajadzībām. Šī nosacījuma pārbaudei, Vides investīciju fonds atbalsta saņēmējam pieprasa piekļuvi šo noteikumu 16.2. apakšpunktā minēto iekārtu invertora datiem un pēc Vides investīciju fonda pieprasījuma sadales sistēmas operators sniedz informāciju par dzīvojamās mājas elektroenerģijas patēriņu un par tīklā nodoto elektroenerģijas apjomu;

52.3. dzīvojamai mājai netiks mainīts lietošanas veids un tā netiks demontēta;

52.4. dzīvojamā māja netiks izmantota saimnieciskās darbības veikšanai;

52.5. dzīvojamās mājas atsavināšanas gadījumā projekta līgumā noteiktās atbalsta saņēmēja saistības pārņems tās jaunais īpašnieks vai tiks veikta atmaksa par saņemto atbalstu 100% apmērā;

52.6. katru gadu tiks veikts monitorings par saražoto siltumenerģijas (siltumenerģijas skaitītāja rādījums vai aprēķins par kurināmā patēriņu) vai elektroenerģijas (elektroenerģijas skaitītāja rādījums) apjomu un patērēto siltumenerģijas (siltumenerģijas skaitītāja rādījums vai aprēķins par kurināmā patēriņu) vai elektroenerģijas (elektroenerģijas skaitītāja rādījums) apjomu un līdz katra nākamā gada trīsdesmitajai dienai pēc projekta līguma parakstīšanas iesniedz monitoringa pārskatu Vides investīciju fondā.

53. Ja šo noteikumu 16.1., 16.2. un 16.3. apakšpunktā minēto iekārtu iegādei tiek slēgts nomaksas pirkuma līgums, atbalsta saņēmējam ir pienākums piecu darbdienu laikā pēc atbalsta summas saņemšanas pārskaitīt atbalsta summu iekārtas pārdevējam pirkuma maksas nomaksai un samaksu apliecinošu dokumentu iesniegt Vides investīciju fondā.

54. Vides investīciju fondam ir tiesības 66 mēnešus pēc projekta līguma parakstīšanas pārbaudīt projekta iesniegumā sniegto informāciju, apsekojot projekta īstenošanas vietu. Atbalsta saņēmēja pienākums ir nodrošināt piekļuvi projekta īstenošanas vietai un projekta dokumentācijai.

55. Ja piecu gadu laikā pēc projekta līguma parakstīšanas tiek konstatēts, ka atbalsta saņēmējs nenodrošina šo noteikumu 52. un 53. punktā minēto prasību izpildi, Vides investīciju fonds rakstiski informē atbalsta saņēmēju par visa atbalsta saņēmējam izmaksātā atbalsta atgūšanu. Atbalsta saņēmējs atgūstamo atbalstu atmaksā Vides investīciju fondam atbilstoši Vides investīciju fonda noteiktajai kārtībai.

56. Vides investīciju fonds nodrošina no atbalsta saņēmēja atgūtā atbalsta pārskaitīšanu ministrijai.